Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları

Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Mütaliə etmək üçün tövsiyə olunan bestsellerlər

Hər bir Azərbaycanlıya oxumuş, mədəni və mənəvi cəhətdən kamil sayılması üçün həyat boyu heç olmasa ən azı aşağıdakı ümumbəşəri keyfiyyət daşıyan adı çəkilən əsərləri oxuyub tanış olmasını tövsiyə edirik.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı:

1. Avesta – (Sasanilər dövrünə - qədim Azərbaycana) Zərdüştliyə aid qədim yazılar.
2. Quran – Məhəmməd Peyğəbərin möcüzələri – dini nəsihətləri.
3. «Kitabi Dədə Qorqud » - Məmməd Aruf, Anar, Kamal Abdullanın bu qədim kitab haqqında təhlil və şərhləri.
4. Məhsəti Gəncəvi – (XII əsr ) lirik poeziya müəllifi, rübailər yazarı.
5. Əfzələdddin Xaqaninin  şerləri.
6. Nizami Gəncəvi. «Xəmsə» («Sirlər xəzinəsi, «Xosrov və Şirin», «Yeddi gözəl», «İskəndərnamə», «Leyli və Məcnun»).
7. İmaməddin Nəsimi. «Üsyan poeziyası».
8. Füzuli -  Lirik və fəlsəfi poeziyası .
9. «Koroğlu» - epik poema.
10. Molla Pənah Vaqif – qoşmalar, qadının nəfsi, həqiqət carçısı.
11. Həsən bəy Zərdabi. «Əkinçi» ilk milli satirik ruznamə -qəzeti.
12. Mirzə Fətəli Axundov (Milli dramaturgiyanın banisi) - «Aldanmış kəvakib».
13. Xurşud banu Natavan – böyük şəxsiyyət və gözəl məhəbbət lirikasının müəllifi.
14. Üzeyir Hacıbəyov – «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun», publisistika.
15. Mirzə Ələkbər Sabir – (dahi satira müəllifi)
16. Cəlil Məmmədquluzadə. «Molla Nəsrəddin», «Ölülər», «Anamın kitabı».
17. Hüseyn Cavid – «Şeyx Sənan» və başqa faciələrin müəllifi.
18. Cəfər Cabbarlı. «Od gəlini», «Sevil», «Oqtay eloğlu».
19. Səməd Vurğun – Şer və poemalar.
20. Rəsul Rza. «Rənglər».
21. Sabit Rəhman. «Toy», «Xoşbəxtlər».
22. İsmayıl Şıxlı. «Dəli Kür».
23. İlyas Əfəndiyev. «Sən həmişə mənimləsən», «Sarıköynək və Valeh».
24. Mirzə İbrahimov. «Gələcək gün», «Pərvanə».
25. Ənvər Məmmədxanlı. «Babək».
26. Anar. «Beş mərtəbəlinin altıncı mərtəbəsi».
27. Elçin. «Bayraqdar», Rüstəm İbrahimbəyov – povestlər.
28. Əkrəm Əylisli, Çingiz Abdullayev, Fikrət Qoca, Cabir Novruz, Nəriman Həsənzadə.
29. Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım, Əhməd Cavad – təqib olunan, məhv edilən, böyük istedada malik olan milli şairlərimiz.

Azəbaycan dilində kiril qrafikası ilə yazılmış və oxucular tərəfindən tez-tez soruşulan kitablar :

1. Абдуллаjев.Табесиз мурəкҝəб ҹумлə. 1960
2. Еривански М. Гəдим Шəрг тарихи. 1949
3. Еривански. Гəдим Хeтт тарихи.1958
4. Еривански. М. Гəдим Чин.1958
5. Еривански. М. Гəдим Hиндистан.1956
6. Еривански. М. Гəдим Jунаныстан тарихи.1963
7. Еривански. М. Гəдим Месопотомиja. 1958
8. Еривански. М. Гəдим Ассуриja. 1957
9. Мəммəдова Ф. Азəрбаjҹанын (Албаниjaнын) сиjaси тарихи вə тарихи ҹоғрафиjaсы.1963
10. Ҹəфəр Ə. Əрузун нəзəри əсаслары вə Азəрбаjҹан əрузу.1977
11. Ҹəфəрли Ə. ХVII – XVIII əсрлəр Азəрбаjҹан епик шери.1982
12. Дадашзадə А. XVIII əср Азəрбаjҹан лирикасы.1980
13. Меhди Ф. Бəдии пуплисистика.1982
14. Меhди Ф. Сечилмиш əсəрлəри.
15. Дадашзадə А. XVIII əср Азəрбаjҹан лирикасы.1980
16. Садыхов Н. Азəрбаjҹан бəдии киносу. 1970
17. Авеста.1995
18. Тəрбиjəт М.  Данышмəндaни – Азəрбаjҹан.1987
19. Баjрамов В. Сечилмиш əсəрлəри.
20. Оғуз Каган дастаны.1992.
21. Ашыг Аббас Туфарганлы.
22. Ашыг Валеh
23. Ашыг Билал
24. Ашыг Молла ҹума
25. Ашыг Пəнаh Пəнаhов
26. Рустəмов Т. Əдəби редактəнин əсəслары.1981
27. Cидди Н. Буғурт галасы.1973
28. Чоjушов З.Əсəрлəри
29. Елдар Бахыш. əсəрлəри
30. Рəҹəбов Ə. Мəммəдов J. Орхан. – Jенисеj абидəлəри. 1993
31. Əски турк jазылы абидəлəри. 1992
32. Кəрəмов Н.Одлар jурдунун сəjjаh вə соғрафиja шунаслары.1986
33. Османов Ф. Гафгаз Албанијасынын мадди мəдəниjjəти. 1982
34. Султанов М. Əлjазмалар каталогу. 1963
35. Азəрбаjчанын гырмызы китабы.
36. Ахундов Н. Азəрбаjҹан сатира журналлар.(1906 - 1920) 1968
37. Гиjаси С. Низами дөвру мемарлыг абидəлəри. 1991
38. Гасымов Əлфи. Əсəрлəри
39. Hусеjноғлу Ч. Əсəрлəри
40. Əhмəдов Сабир. Əсəрлəри
41. Əфган. Əсəрлəри
42. Гəдирзадə Салам. Əсəрлэри
43. Мəммəдов Меhди. Театр душунҹəлəри.1977

Latın qrafikasında nəşr olunmayan,  lakin oxucular tərəfindən tez-tez soruşulan kiril qrafikasında nəşr olunan retro kitabların siyahısı:

1. Меhди Ф. Бəдии пуплисистика. 1982
2. Меhди Ф. Сечилмиш əсəрлəри.
3. Авеста. 1995
4. Оғуз Каган дастаны.1992

Dünya ədəbiyyatı:

1. Уильям Шекспир. «Король Лир», «Гамлет» и др.
2. Бернард Шоу. «Пигмалион».
3. Дж.Голсуорси. «Сага о Форсайтах».
4. Чарльз Диккенс. «Посмертные записки Пиквинского клуба».
5. Марк Твен. «Приключения Тома Соера».
6. Уолт Уитмен – новые стихи (свободные стихи).
7. Мольер Ж.Б. «Тартюф».
8. Фолкнер Уилям. «Особняк».
9. О.Бальзак. «Человеческая комедия».
10. Б. Бокаччас. «Деkамерон».
11. Гёте. «Фауст».
12. Данте Алигьери. «Божественная комедия».
13. Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери».
14. М.Сервантес. « Дон Кихот».
15. Фейхтвагер Лион. «Безобразная герцогиня», «Гойя».
16. Э.М.Ремарк. «На Западном фронте без перемен».
17. Э.Хемингуей. «Старик и море», «Прощай оружие», «Праздник, который всегда со мной».
18. А.Камю. «Чума», «Посторонний».
19. Г.Маркес. «Сто лет одиночества», «Осень патриарха».
20. Генри Миллер.»Тропик Рака.»
21. Э.Войнич. «Овод».
22. Томас Манн. «Смерть в Венечии», «Будендроки».
23. Ж.Амаду Тереза. «Б, котороя устала воевать».
24. Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде».
25. Умберто Эко. «Имя Розы».
26. Ряшад Нури Эцнтякин. «Чалы гушу».
27. Джеймс Джейс. «Уллис».
28. Орхан Памук.Нобелевский Лауреат 2006 г. – «Меня зовут красный», «Новая Жизнь».

Русская литература:

1. Фольклор. «Слово о полку Игореве»
2. А.С.Пушкин. «Евгений Онегин», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», стихи.
3. Гоголь. «Ревизор», «Мертвые души».
4. Достоевский. «Братья Карамазовы», «Идиот», «Неточка Незванова».
5. Достоевский. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье».
6. А.Чехов. «Вишневый сад», «Три сестры», рассказы «Крыжовник», «Тонкий и толстый».
7. Лермонтов. «Ашик Кериб», «Маскарад», «Кавказская пленница».
8. Пастернак.»Доктор Живаго».
9. Набоков. «Лолита», «Другие берега», «Защита Лужина».
10. А.Ахматова. «Реквием»
11. Солженицын. «Один день Ивана Денисова», «Раковый корпус»

Dinə aid kitablar:

1. «Библия» - rus, slavyan dini.
2. «Тора» - yəhudi dini.
3. «Коран» - müsəlman dini.

Oxucular  tərəfindən tez-tez soruşulan bestsellər.

1. Айматов Ч. «Плаха»
2. Уайлд О. «Портрет Дориана Грея»
3. Хаям О. «Рубаи»
4. Сафарли Э. «…… нет воспоминаний без тебя»
5. Кастанеда К. «путешествие в Икстлан»
6. Филатов Л. «Лизистрата»
7. Виилма Л. «Тепло надежды»
8. «Новые приключения Вини- Пуха»
9. Акунин Б. «Летающий слон»
10. Акунин Б. «Мука разбитого сердца»
11. Акунин Б. «Дети луны»
12. Уткин А. «Крепость сомнения»
13. Чижова Е. «Иремя женщин»
14. Зайончковский О. «Счастье возможно»
15. Дойл К. «Приключения Шерлока Холмса»
16. Задорнов М. «Пиар»
17. Кабаков А. «День рождения женщины средных лет»
18. Илличевский А. «Перс»
19. Коростылев В. «Вовка в тридевятом царстве»
20. «50 любимых маленьких сказок»
21. Барто А. «Мои любимые стихи»
22. Кэрролл Л. «Алиса в зазеркалье»
23. Гавальда А. «Проста вместе»
24. «Большая хрестоматия любимых рассказов»
25. Познер В. «Тур де Франс»
26. Смит У. «Седьмой свиток»
27. Гавальда А. «Утешительная партия игры в петанк»
28. Эко У. «Имя Розы»
29. Лукьяненко С. «Ночной дозор»
30. Лукьяненко С. Васильев В. «Дневной дозор»